Změna příjmu nových geodetických zakázek od 1.7.2024

Od 1.7.2024 bude zastaven příjem geodetických zakázek do DTM PK. Od tohoto data bude nově geodet zakázky vkládat přes jednotné rozhraní portálu ČÚZK: https://dmvs.cuzk.cz/portal.

Všechny přijaté zakázky do 30.6.2024 včetně, budou zapracovány podle současných právních pravidel.

V souladu s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Pokud tedy stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu do 30. 6. 2024, stavební úřad bude při jejím vyřízení postupovat podle ustanovení § 119 až § 122a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje, uvede stavebník v žádosti identifikátor záznamu, ve kterém byly změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje zapsány nebo předány podklady pro jejich zápis, a to již podle nových právních předpisů (v novém výměnném formátu JVF XML verzi 1.4.3), jejichž výčet je na odkazu.

Upozorňujeme geodety  a stavebníky, že data nebude možné přijímat jinak.

Stávající portál DTM PK bude k dispozici do konce roku 2024 pro přístup k původním vloženým zakázkám a tedy i k Akceptačním protokolům.