Často kladené dotazy k provozované DTM PK 1. generace

 

Otázka:   Jaký je postup registrace nového uživatele?
Odpověď:  

Postup registrace a přihlášeni do Modulu ZAKÁZKA DTM Plzeňského kraje je uveden na stránce veřejných dokumentů Modulu ZAKÁZKA v sekci Návody a na úvodní straně Modulu ZAKÁZKA.

Otázka:   Jakým způsobem stavebník získá akceptační protokol pro stavbu, na kterou bylo vydáno stavební povolení před účinností vyhlášky o vedení technické mapy obce?
Odpověď:  

Stavebník se může telefonicky nebo emailem obrátit na správce datového skladu DTM Plzeňského kraje s požadavkem na vystavení akceptačního protokolu. Stavebník bude požádán o doložení dokumentu stavebního povolení (nebo obdobného rozhodnutí stavebního úřadu), dále o geodetické zaměření ve vektorové podobě (výkres), seznam souřadnic a informace o ověřovateli geodetických prací (jméno ÚOZI, číslo a datum ověření - nejlépe sken geometrického plánu apod.). Správce datového skladu poté prověří datum vydání stavebního povolení. Pokud se bude jednat o stavbu, pro kterou bylo vydáno stavební povolení před účinností vyhlášky o vedení technické mapy obce, vydá správce datového skladu stavebníkovi akceptační protokol.

Otázka:    Ověření technické zprávy při pořizování DSPS pro RWE.
Odpověď:  

Každé DSPS musí být odevzdáno s ověřenou technickou zprávou příslušným ÚOZI s ověřením dle písmene c). Ověření může být provedeno elektronickým podpisem nebo čitelným otiskem razítka. V případě elektronického podpisu je ponecháno na zpracovateli, zda bude podpis v dokumentu viditelný či nikoliv. Pokud není v předloze technické zprávy ponecháno místo pro razítko, může být umístěno kdekoliv, zpravidla na konci technické zprávy, kterou ověřuje. Technická zpráva je odevzdávána dle obvyklých zvyklostí zpracovatele.

Otázka:   Identické body - jak a kdy měřit identické body?
Odpověď:  

Identické body jsou pořizovány v hustotě 4 - 6 bodů na 100 metrů polohopisu v průběhu inženýrské sítě nebo 100 x 100 metrů polohopisu. Identické body jsou pořizovány vůči jednoznačně identifikovatelným podrobným bodům v referenčním výkresu. Pokud se takové prvky v referenčním výkresu nenachází, nemohou být identické body pořízeny. Identické body se zapisují do seznamu souřadnic identických bodů a zobrazují v aktualizačním výkresu dle kreslícího klíče.

Otázka:   Identické body - jak postupovat při zjištění odchylky nad 24cm?
Odpověď:  

Při zjištění odchylky na identických bodech větší než 24cm musí být prověřen výskyt možného prostoru systematických chyb. V případě jeho zjištění je na tuto skutečnost upozorněn správce datového skladu. V aktualizačním výkresu pak bude zobrazena polohopisná situace bez provedení topologické návaznosti na referenční stav. Pokud se nejedná o výskyt systematické chyby, bude provedena oprava kresby zrušením původního bodu a vložením bodu nového. Současně s tím bude i aktualizována geometrie prvku dotčeného změnou bodu. Nový bod pak bude v aktualizačním výkresu zobrazen jako podrobný bod, tedy ne jako identický. Záznam o identickém bodu tak v tomto případě zůstane pouze v seznamu souřadnic identických bodů.

Otázka:   Identické body - jak zobrazit identické body v aktualizačním výkresu a je možné opravit kresbu na identický bod?
Odpověď:  

Identické body se v aktualizačním výkresu zobrazují dle kreslícího klíče. Pokud identické body odpovídají přípustné odchylce, budou původní podrobné body polohopisu ponechány jako dále platné a kresba polohopisu zůstává na těchto bodech. Pokud je odchylka v odpovídající přípustné hodnotě a přesto je potřeba opravit kresbu na nově měřený bod, pak nebude tento bod v aktualizačním výkresu označen jako identický, ale jako nový podrobný bod polohopisu a oprava kresby proběhne standardním aktualizačním procesem - původní bod bude zrušen, v aktualizačním výkresu bude zobrazen nový bod polohopisu a geometrie kresby bude upravena na tento nový bod. Informace o dokumentovaném identickém bodu v tomto případě zůstane pouze v seznamu souřadnic identických bodů.

Otázka:   Mohou být v rozsahu mapování ponechány body v horší třídě přesnosti?
Odpověď:  

V požadovaném rozsahu mapování musí všechny body polohopisu odpovídat všeobecným parametrům mapování, tedy 3. třídě přesnosti. Pokud se v referenčních datech vyskytuje kresba s horší třídou přesnosti, je potřeba tyto prvky verifikovat, zda průběh odpovídá aktuálnímu stavu v terénu a popř. aktualizovat či zrušit. Ve výsledné situaci pak budou podrobné body s horší přesností nahrazeny body novými tak, že konečná předávaná kresba bude odpovídat 3. tř. přesnosti.

Otázka:   Jak správně aktualizovat atributy linie (ne geometrii)?
Odpověď:  

Aktualizací prvku lze měnit jen jeho geometrii. Pokud je potřeba provést změnu atributů prvku (rozvrstvení), musí to být provedeno zrušením původního prvku a zakreslením prvku nového se správnými parametry. To platí i při zachování původní geometrie prvku.

Otázka:   Příklady použití mezilehlých bodů.
Odpověď:  

Typickým příkladem využití mezilehlých bodů je rozkládání oblouků, odsazování rovnoběžných průběhů např. obrubníků a jiných doprovodných liniových průběhů. Dále mohou být mezilehlé body použity při změně charakteru průběhu hranice např. z povrchového na neviditelný, kdy nedochází ke změně průběhu (nejedná se o lomový bod). Mezilehlé body nelze využívat na konstruované body (doměrky) např. na budovách, priskách apod. Dále jejich využití není možné pro odsazování průběhů povinně mapovaných prvků (prvky jádra ÚMPS a Extenze ÚMPS STI), např. zeď, podezdívka, čelo propustku apod.

Otázka:   Je potřeba vytvářet technickou zprávu pro stavbu, která je předmětem KN a pro kterou se vyhotovuje GP?
Odpověď:  

V obcích, které mají vydanou vyhlášku o vedení technické mapy obce a jsou partnery projektu DTM DMVS PK, se pro stavbu kromě GP vytváří aktualizační soubory pro DTM PK, mezi které patří aktualizační výkres, seznam souřadnic aktualizačního výkresu, případně seznam souřadnic identických bodů. Dále je nutné vytvořit technickou zprávu (dle obvyklých zvyklostí) nebo ověřený seznam souřadnic aktualizačního výkresu doplněný o číslo a datum ověření, případně název stavby. Ověření může být provedeno elektronickým podpisem nebo na skenu dokumentu. Ověřovat je nutné ÚOZI úrovně c).