O projektu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu 2008.

Cíly DMVS je zajistit a podpořit:

  • garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území
  • transparentnost výkonu veřejné správy
  • dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany
  • propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu
  • optimalizaci služeb veřejné správy
  • návaznost na evropské a regionální projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS)

Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je naplňována realizací následujících projektů:

 

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje
Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM a KMD vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Aktualizace bude probíhat do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převezme do své gesce ČÚZK. Tato prostorová data jsou dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Více informací - zde.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje
Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Poskytování údajů je založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Více infromací - zde.

Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů
Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování je opět založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Výsledkem tohoto projektu je mimo jiné i Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Provozovatel Digitální technické mapy Plzeňského kraje  je Plzeňský kraj.

Správcem datového skladu je společnost GEOREAL spol. s r.o. - viz kontakty.